Tana zaktualizowała swoją Politykę prywatności. Można przeczytać ją tutaj.
Zamknij

Najwy?szy poziom wszechstronno?ci w przemiale odpadów

Doceniane za swoj? wszechstronno?? niskoobrotowe rozdrabniarki odpadów TANA Shark pozwalaj? przemys?owi recyklingowemu na najszerszy mo?liwy zakres dzia?a? zarówno pod wzgl?dem materia?ów, jak i rozmiarów. W celu zaspokojenia najwi?kszej dba?o?ci o przysz?o??, rozdrabniarki odpadów mog? zast?pi? nawet dwie lub trzy inne maszyny, co wydaje si? by? bardzo interesuj?cym wyborem. TANA Shark jest w stanie rozdrobni? ró?nej wielko?ci odpady na równe cz?stki po 50 mm (2”) ka?da.

Zobacz film, aby przekona? si? o jej mo?liwo?ciach:

Bezp?atny poradnik:

Redukcja kosztów rozdrabniania odpadów

CUSTOMER COMMENTS

Jednym z kluczowych powodów do zakupu TANA Shark 440DT by? fakt, ?e maszyna ta jest zdolna nie tylko do rozdrabniania opon, ale tak?e odpadów plastikowych, rolek plastikowych, materacy oraz sta?ych odpadów komunalnych.

- Kari Soini, Kierownik produkcji, L&T Finland Ltd

Przeczytaj ca?o??

DownarrowZobacz jak TANA Shark radzi sobie z ró?nymi materia?ami

Co chcia?by? rozdrobni? dzisiaj?

End-of-Life Tyres, Waste Tyres

Mo?liwo?? recyklingu i utylizacji zu?ytych oraz popsutych opon, a tak?e kawa?ków opon jest coraz szersza i otwiera nowe szanse na rynku dla przemys?u recyklingowego. Dowiedz si? w jaki sposób mo?esz u?y? rozdrabniarek odpadów TANA Shark do rozdrobnienia opon na ma?e kawa?ki ju? w pierwszym podej?ciu


Czytaj dalej

Sta?e odpady komunalne

Przetwarzanie sta?ych odpadów komunalnych (MSW) w jednolity produkt jest czasami konieczne. Obrotowy przesiewacz i no?e tn?ce w TANA Shark s? idealne do rozdrabniania wysokiej jako?ci sta?ych odpadów komunalnych.


Czytaj dalej

Odpady budowlane (C&D)

Nawet wst?pnie przerobione odpady budowlane mog? by? zanieczyszczone. Kawa?ki metalu, kamienie, kawa?ki betonu, itp. przeszkadzaj? w pracy i czasami mog? powodowa? d?u?sze przerwy w pracy. TANA Shark ma to wszystko pod kontrol?. Jej inteligentny system kontroli chroni urz?dzenie przed przeci??eniem a kluczowe funkcje pozwalaj? na szybkie rozwi?zana je?li co? si? wydarzy.


Czytaj dalej

Palety i odpady drewniane

Odpady drewniane, takie jak palety i podk?ady kolejowe, wymagaj? sprawnego procesu rozdrabniania radz?cego sobie z gwo?dziami i ?rubami, które mog? uszkodzi? lub nawet zniszczy? ?rednio i wysokoobrotowe rozdrabniarki. Na szcz??cie TANA Shark radzi sobie z nimi.


Czytaj dalej

Materace

W przypadku materacy kompaktowanie na wysypisku jest prawie niemo?liwe. Dlatego te?, poszukiwane s? wszelkie rozs?dne mo?liwo?ci ich uzdatniania. Proces efektywnego rozdrabniania materacy i oddzielania spr??yn wymaga trwa?ej rozdrabniarki, takiej jak np. TANA Shark.


Czytaj dalej

Zielone odpady

Kompostowanie wymaga jednorodno?ci, któr? zagwarantowa? mo?e wolnoobrotowa rozdrabniarka TANA Shark. Przetwarzaj zielone odpady przy minimalnym problemie z py?em, który jest typowym problemem podczas korzystania z rozdrabniarek ?rednio i wysokoobrotowych.


Czytaj dalej

 

Inne powszechne typy odpadów

Czy chcesz si? dowiedzie? w jaki sposób rozdrabniarki TANA Shark radz? sobie z innymi powszechnymi typami odpadów, takimi jak kable, papier, plastik, tekstylia i inne?


Czytaj dalej

BLOG:

Nowe mo?liwo?ci recyklingu zu?ytych opon

Recykling zu?ytych opon to globalne wyzwanie. W samych tylko Stanach Zjednoczonych co roku wyrzuca si? oko?o 250 milionów odpadów opon rocznie. W Europie liczba ta jest bardzo podobna, a w Australii wynosi 48,5 miliona...

Przeczytaj wpis na naszym blogu

UDANY ZAKUP PRZEZ KLIENTA:

DPodwojenie wydajno?ci produkcji paliwa alternatywnego (SRF) dzi?ki TANA Shark

W tym studium przypadku TANA Shark 440 pozwoli?a na podwojenie ilo?ci rocznej produkcji paliwa alternatywnego oraz wyd?u?enie cyklu ?ycia wysypiska.

Przeczytaj ca?o??

Bezp?atny poradnik

Redukcja kosztów rozdrabniania odpadów

Pobierz za darmo