Tana zaktualizowała swoją Politykę prywatności. Można przeczytać ją tutaj.
Zamknij
Proces recyklinguTANA SMART SITE™

Wi?ksza produktywno?? i wy?sze czasy pracy

TANA Shark wyposa?ona jest w system kontroli TANA (TCS) pozwalaj?cy na kontrolowanie dzia?ania i optymalizacj? produkcji poprzez odpowiednie ustawienia. TANA SMART SITE™ to dost?p do maszyny przez Internet w czasie rzeczywistym, co jest wspania?? funkcj? w rozwi?zywaniu problemów. Centrum serwisowe TANA obs?uguje maszyny na ca?ym ?wiecie. Zintegrowana waga rozdrobnionego materia?u dzia?aj?ca na podajniku w czasie rzeczywistym. Dowiedz si? w jaki sposób te nowoczesne rozwi?zania dodadz? warto?? twojej firmie.

Film: Wprowadzenie do g?ównych cech rozdrabniarek odpadów TANA Shark

Udany zakup przez klienta
Przyspieszenie produkcji o 115% dzi?ki wykorzystaniu TANA Shark w produkcji paliwa alternatywnego (RDF)

Jako?? w produkcji paliwa RFD podczas rozdrabniania odpadów budowlanych (C&D) oraz przemys?owych jest najwa?niejsza.

Produkcja paliwa odpadowego (RDF) wymaga najlepszych dost?pnych na rynku rozdrabniarek, poniewa? konieczna jest praca z najtrudniejszymi, d?ugimi, elastycznymi i w?óknistym tworzywami. Dowiedz si? w jaki sposób nasz klient zwi?kszy? czas pracy urz?dze? z 80% do 99%.

Czytaj dalej

System kontroli TANA (TCS) gwarantuje prostot? obs?ugi

TANA Control System

TCS monitoruje i kontroluje wszystkie funkcje pracy urz?dze?. Istnieje 12 gotowych programów dzia?ania przeznaczonych do ró?nych typów materia?ów i celów rozdrabniania. Oprócz tego, klienci mog? dodawa? swoje w?asne programy.

Programy te reguluj? dzia?anie maszyny w celu osi?gni?cia jej optymalnego dzia?ania z danym materia?em. Mo?na np. zmienia? ustawienia limitów przeci??enia ci?nienia, obroty silnika i pr?dko?? podajnika.

Je?li silnik zostanie zablokowany przez jaki? obiekt, którego nie mo?e rozdrobni?, TCS w??cza wsteczny bieg i próbuje rozdrobni? go kilka razy. Je?li si? nie uda, maszyna si? zatrzymuje. Ten nierozdrabnialny przedmiot mo?e zosta? szybko i bezpiecznie usuni?ty przez boczne drzwi.hr

TANA SMART SITE™ minimalizuje przestoje

TANA ProTrack

TANA SMART SITE™ poprawia dok?adno?? rozwi?zywania problemów i minimalizuje przestoje. W najlepszym przypadku, nadchodz?ce awarie mo?na unikn?? dzi?ki zareagowaniu na wczesne objawy i dane.

W?a?ciciel maszyny mo?e sprawdza? swoj? maszyn? niezale?nie od czasu i miejsca przebywania. Pozwala to na wi?ksz? kontrol? dzia?ania. Dodatkowo, oprócz mo?liwo?ci odczytu na bie??co, mo?na tak?e sprawdzi? zbli?aj?ce si? przegl?dy, spalanie i d?ugo?? pracy, oraz wiele innych.


TANA ProTrack report

Raport z TANA SMART SITE™ dostarcza szczegó?owych informacji na temat wydajno?ci produkcji


hr

Wbudowana waga ?ledzi post?py produkcji

W celu lepszej kontroli rozdrabniania, TANA Shark wa?y rozdrobnione materia?y na bie??co na podajniku. Informacja przekazywana jest do TANA SMART SITE™, gdzie mo?na przejrze? informacje pod k?tem odpadów.

Mo?na tak?e podda? prac? operatorów ocenie, poprzez porównanie ilo?ci materia?u jaki rozdrobnili w ci?gu okre?lonego czasu, np. jednej zmiany.Zobacz film na temat TANA SMART SITE™ Concept
hr

Zobacz te?:


Bezp?atny poradnik:
Redukcja kosztów rozdrabniania odpadów

Downloadfreeguide

Powi?zane informacje z Bloga TANA

Chc? kupi? rozdrabniark? odpadów. Któr? wybra??

> Nowe mo?liwo?ci recyklingu zu?ytych opon


Co chcia?by? rozdrobni? dzisiaj?

Odpady budowlane (C&D)

Nawet wst?pnie przerobione odpady budowlane mog? by? zanieczyszczone. Kawa?ki metalu, kamienie, kawa?ki betonu, itp. przeszkadzaj? w pracy i czasami mog? powodowa? d?u?sze przerwy w pracy. TANA Shark ma to wszystko pod kontrol?. Jej inteligentny system kontroli chroni urz?dzenie przed przeci??eniem a kluczowe funkcje pozwalaj? na szybkie rozwi?zana je?li co? si? wydarzy.

Czytaj dalej

End-of-Life Tyres, Waste Tyres

Mo?liwo?? recyklingu i utylizacji zu?ytych oraz popsutych opon, a tak?e kawa?ków opon jest coraz szersza i otwiera nowe szanse na rynku dla przemys?u recyklingowego. Dowiedz si? w jaki sposób mo?esz u?y? rozdrabniarek odpadów TANA Shark do rozdrobnienia opon na ma?e kawa?ki ju? w pierwszym podej?ciu.

Czytaj dalej